***مهم : لغو الزام تست PCRبراي مسافرين ايراني از عراق به ايران


***قابل توجه مسافرين ايراني***

 مسافرين ايراني که از کشور عراق وارد کشور ايران ميشوند نياز به ارائه تست منفي کرونا ندارندسایر اعلانات