***مهم : الزامي بودن کارت واکسن در مسير عراق
 **مهم**
 قابل توجه مسافرين محترم 

با توجه به بخشنامه هواپيمايي عراق 

فقط به همراه داشتن کارت واکسن انگليسي حداقل دو دوز  الزامي مي باشدسایر اعلانات